Privacyverklaring van Massagepraktijk Moments, Bremweg 126, 5915 GM  Venlo, hierna “Moments” genoemd.

Moments verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze praktijk en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moments verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Bankrekening (IBAN)

-gegevens over uw gezondheid die u verstrekt op het intakeformulier

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Moments verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-onze dienstverlening op een optimale wijze uit te kunnen voeren; dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben, uw toestemming op het intakeformulier of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

-u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

-Moments verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Moments zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van uw behandeling bewaren wij uw intakeformulier nog maximaal 12 maanden; dit is voor uw gemak bij een eventuele vervolgbehandeling en u heeft te allen tijde na beëindiging van de behandeling het recht om vernietiging van het intakeformulier te verlangen. Uw medische gegevens worden door Moments niet op een andere manier opgeslagen of verwerkt dan middels het hard-copy intakeformulier.

 

Delen met anderen

Moments verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@massagepraktijkmoments.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Moments zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Moments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marjo Bongers op info@massagepraktijkmoments.nl of telefonisch via 06 4188 0818. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Gebruik van Cookies

Moments gebruikt uitsluitend geanonimiseerde functionele en analytische cookies die wij niet kunnen herleiden naar de gebruiker. Uw IP adres is voor ons niet herkenbaar bewerkt.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van mei 2021.